KONTAKT
Domov pro seniory
a pečovatelská služba
Česká Kamenice,
příspěvková organizace
Sládkova 344
407 21 Česká Kamenice
IČO: 47274565

Tel.: + 420 412 582 878
E-mail:


Ústecký kraj

facebook

Přijetí do zařízení

Jak se stát uživatelem naší služby

Zájemcům o službu nebo jejich rodinným příslušníkům poskytne informace před podáním žádosti o umístění i před samotným příchodem do domova sociální pracovnice. 
Společně s podanou písemnou žádostí doporučujeme dodat vyjádření ošetřujícího lékaře, souhlas s poskytnutím osobních údajů a osobní dotazník. Potřebné tiskopisy jsou ke stažení na těchto webových stránkách v sekci Důležité dokumenty a v tištěné podobě
u sociální pracovnice Domova.

Vyplněnou žádost se všemi náležitostmi můžete předat sociální pracovnici Domova. a to osobně nebo zaslat poštou. Následně proběhne posouzení žádosti komisí domova ve složení – sociální pracovnice, vedoucí úseku přímé péče, vedoucí zdravotního úseku. Pokud je žádost kompletní (obsahuje všechny požadované přílohy), je bodově ohodnocena a zařadí se do evidence žadatelů nebo se vyřadí.  

Při uvolnění místa budete kontaktováni sociální pracovnicí domova a bude s Vámi zahájeno jednání o příchodu do zařízení a o uzavření smlouvy. Jednání probíhá osobně
s žadatelem, formou sociálního šetření v místě Vašeho současného pobytu nebo
i v nemocnici, léčebně. Samozřejmě můžete na osobní jednání přijet i k nám do zařízení a podívat se, jak to u nás vypadá.

V případě zamítnutí Vaší žádosti, tzn. nebudete splňovat podmínky pro umístění do našeho domova, Vám bude zasláno písemné vyrozumění o nepřijetí do evidence uchazečů, včetně zdůvodnění a doporučení, na které služby se můžete obrátit se svým požadavkem.

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu (tj. i zamítnout žádost)
o poskytování sociálních služeb pouze, pokud:

1. neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,

2. nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá – žádost je zařazena do evidence žadatelů o službu.

3. zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, a jsou to:
a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo
c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití; to neplatí, jde-li o poskytnutí pobytové sociální služby v domově se zvláštním režimem.

4. osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Základní informace před příchodem do domova pro seniory

Zahájení pobytu v domově se plánuje na  pracovní dny, v dopoledních hodinách, z důvodu potřebných úkonů spojených s přijetím do domova.
Po zahájení pobytu pomáhá personál překlenout adaptační období uživatelů, snaží se naslouchat uživatelům, porozumět jim a vyhovět jejich potřebám. Uživatelům je umožněno vzít si s sebou drobné předměty na výzdobu pokoje (obrázek, hodiny apod.), deky, polštářky. Podmínky pro vybavení pokoje a ostatní situace již řeší Domácí řád. Za důležitou považujeme spolupráci s rodinou.

Snahou všech zaměstnanců domova je, aby se uživatel cítil jako doma.