KONTAKT
Domov pro seniory
a pečovatelská služba
Česká Kamenice,
příspěvková organizace
Sládkova 344
407 21 Česká Kamenice
IČO: 47274565

Tel.: + 420 412 582 878
E-mail:


Ústecký kraj

facebook

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

 1. Pečovatelská služba se poskytuje seniorům, kteří mají omezenou schopnost zajisti si péči o sebe a o svou domácnost a tuto potřebnou péči jin nemohou poskytnout rodinní příslušníci.

 2. PS se poskytuje na území města Česká Kamenice a spádové oblasti.

 3. PS se poskytuje v pracovní dny od 7: 00 do 15:30 hodin, s výjimkou státních svátků.

 4. PS se poskytuje na základě podané žádosti o poskytování pečovatelské služby s následným uzavřením písemné smlouvy o poskytování pečovatelské služby.

 5. PS se poskytuje na základě platného Ceníku úhrad za úkony pečovatelské služby schváleného Radou města Česká Kamenice.

 6. PS je poskytována bez úhrady pro žadatele, který splňuje podmínky § 75 odst. 2. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (účastníkům odboje, osobám, které jsou účastny rehabilitace, osobám které byly zařazeny v táboře nucených prací pozůstalým manželům/manželkám po těchto osobách starším 70. let).

 7. Poskytování pečovatelské služby je výsledkem individuálního plánování mezi žadatelem a pracovníkem pečovatelské služby. Vše se zaznamenává do individuálního plánu.

 8. PS se neposkytuje v případě:
  • kdy nejsou žádané služby v nabídce,
  • nedostatečné personální kapacity,
  • konkrétního úkonu, pro který již jednou byla smlouva o poskytování pečovatelské služby v době kratší než 6 měsíců vypovězena z důvodu porušování povinností.


Práva a povinnosti uživatelů a poskytovatelů

Žádost o zavedení PS 2016

Sazebník úhrad za služby