KONTAKT
Domov pro seniory
a pečovatelská služba
Česká Kamenice,
příspěvková organizace
Sládkova 344
407 21 Česká Kamenice
IČO: 47274565

Tel.: + 420 412 582 878
E-mail:


Ústecký kraj

facebook

Veřejný závazek

Základní prohlášení poskytovatele: poslání, cíle služby, cílová skupina uživatelů, principy služby a poskytovatele

Poslání

Jsme pobytová sociální služba domov pro seniory. Nacházíme se v klidném prostředí v blízkosti lesa. Nabízíme komplexní profesionální pomoc a podporu seniorům od 62 let, kteří mají sníženou soběstačnost a nebo jsou v nepříznivé sociální situaci. Našim přáním je vytvořit příjemné domácí prostředí a zajistit spokojený život s možností aktivního vyžití.

Cíle služby

Cílem Domova pro seniory je poskytování individuální péče s ohledem na míru soběstačnosti uživatele a v rozsahu poskytované služby.

Další:
- Zřízení koutku pro duchovní potřeby uživatelů služby (termín realizace: do 31. 12. 2018)
- Zavedení konceptu Paliativní péče (termín realizace: do 31. 12. 2019)
- Vybudování "Senior parku" ve venkovních prostorách Domova (termín realizace: do 31. 12. 2020)
- Pořízení automobilu s plošinou pro dopravu klientů (dotační program)

Cílová skupina

Senioři od 62 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Senioři v nepříznivé sociální situaci (neschopnost sám nebo s pomocí blízké osoby uspokojit své životní a sociální potřeby)

Do cílové skupiny nespadá

1) Osoba, která žádá o jinou sociální službu s ohledem na vymezený okruh osob v registru poskytovatelů.
2) osoba, jejíž zdravotní stav vylučuje poskytnutí služby
- zdrav. stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdrav. zařízení
- akutní infekční nemoc
- chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
3) osoba, které poskytovatel vypověděl smlouvu o poskytnutí téže služby, v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí o smlouvu, z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Principy služby a poskytovatele

Zásady, kterými se při poskytování služeb řídíme:

  
úcta k člověku
  
podpora nezávislosti, soběstačnosti uživatelů
  
respektování svobodné volby, zachovávání důstojnosti a soukromí
  
individuální přístup – poskytování péče vycházející z individuálních potřeb uživatelů a s ohledem na míru soběstačnosti
  
rovné zacházení se všemi
  
smluvní vztah
  
přizpůsobení komunikace potřebám jedince
  
mlčenlivost
  
etika, dodržování standardů kvality poskytovaných služeb
  
komplexní profesionální pomoc a podpora
  
týmová spolupráce