KONTAKT
Domov pro seniory
a pečovatelská služba
Česká Kamenice,
příspěvková organizace
Sládkova 344
407 21 Česká Kamenice
IČO: 47274565

Tel.: + 420 412 582 878
E-mail:


Ústecký kraj

facebook

Cíle pečovatelské služby

Posláním pečovatelské služby Česká Kamenice je poskytnutí přiměřené míry pomoci a podpory v úkonech, které klient sám nezvládá z důvodu snížené soběstačnosti, s cílem pomoci zachovat v maximální možné míře dosavadní způsob života, a umožnit tak prožití plnohodnotného života ve svém domácím prostředí.

Služba je poskytována na základě individuálních potřeb klientů ve sjednaném čase v domácnostech klientů.

Cílová skupina

seniorům a osobám, které jsou příjemci plného invalidního důchodu a

 • žijí na území města Česká Kamenice
 • vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují pomoc se zajištěním svých potřeb.

  Negativní cílová skupina

  a) zdravotní stav zájemce o službu (uživatele) vyžaduje akutní hospitalizaci
  b) zájemce o službu (uživatel) není schopen vytvořit prostředí pro bezpečné poskytování služeb
  c) zdravotní stav zájemce vyžaduje nepřetržitou ošetřovatelskou a zdravotní péči
  d) zájemce má specifické potřeby a požadavky, které nemůže poskytovatel splnit (např. dovoz stravy ve stanovenou hodinu, speciální dietu, poskytování služby „na zavolání“ apod.)

  Základní poskytované úkony – více zde

  a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  b) pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  d) pomoc při zajištění chodu domácnosti
  e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

  Nabídka základních služeb je doplněna o fakultativní úkony – více zde

  Naše cíle

 • pomocí a podporou v činnostech, které uživatel nezvládá umožnit setrvat v jeho domácím prostředí a zamezit nebo alespoň oddálit řešení životní situace umístěním do ústavního zařízení
 • podpora uživatele v zapojení do společenského dění, v udržování kontaktu s rodinou a známými tak, aby byly zachovány původní vztahy a prostředí

  Principy poskytování služby

 • základní zásada: „ Tak soběstačný, jak jen je možné, tolik péče, kolik je nutné“.
 • respektování osobnosti a lidských práv, zachování lidské důstojnosti, rovný přístup ke všem klientům – soběstačnost a důstojnost klienta musí být vždy podporovány
 • individuální přístup – služby jsou poskytovány na základě individuálních potřeb klientům
 • svobodné rozhodování – uživatel rozhoduje, příp. spolurozhoduje o využití služeb nebo jejích prvků, o jejich změně nebo ukončení
 • klient musí být akceptován a uznáván jako člověk ve své osobitosti se svými vlastnostmi
 • profesionalita poskytovaných služeb – všichni pracovníci odpovídají požadavkům na odbornou způsobilost a jsou průběžně vzděláváni

  Kdy musíme zájemce o službu odmítnout

  Službu nelze poskytnout, jestliže

  a) zájemce o službu spadá do negativní cílové skupiny
  b) poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí požadované sociální služby
  c) zájemce o službu žádá službu, o kterou poskytovatel nenabízí
  d) zájemci byla v době kratší než 6 měsíců vypovězena smlouva o poskytování služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy