Ochrana oznamovatele

Ochrana oznamovatele – informace k přijímání oznámení o možném protiprávním jednání v Domově pro seniory a pečovatelské službě Česká Kamenice, p.o. (dále jen organizace) ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

V organizaci je dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále také „zákon“) s účinností od 1. 8. 2023, zaveden vnitřní oznamovací systém za účelem ochrany oznamovatelů, kteří oznamují možné protiprávní jednání v organizaci.

Oznámení ve smyslu zákona obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít v organizaci, a které:

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
  1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  2. daně z příjmů právnických osob,
  3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  4. ochrany spotřebitele,
  5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  7. ochrany životního prostředí,
  8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Výčet právních předpisů a předpisů Evropské unie upravujících shora uvedené oblasti je publikován na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR.

Oznámení jsou v rámci vnitřního oznamovacího systému organizace přijímána od osob, které pro organizaci vykonávají nebo vykonávaly práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona (závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu, služba, dobrovolnická činnost, odborná praxe, stáž). Vylučuje se přijímání oznámení v režimu zákona od osoby, která pro organizaci nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

Oznámení splňující kritéria zákona je možné podat:

 • Prostřednictvím zabezpečené e-mailové schránky organizace, ke které má přístup pouze příslušná osoba organizace.
 • V listinné podobě zaslat na adresu organizace. Obálka musí být označena: „NEOTVÍRAT – VOS, POUZE K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“.
 • Telefonicky nebo osobně po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou.

Upozorňujeme, že pokud bude oznámení splňující kritéria zákona podáno jiným způsobem, než je shora uvedeno, nelze zabezpečit ochranu totožnosti oznamovatele a v oznámení uvedených informací v souladu se zákonem. Anonymní oznámení nebudou řešena v režimu zákona. Ochrana podle zákona nicméně náleží původně anonymnímu oznamovateli, pokud jeho totožnost vyjde dodatečně najevo.

Postup příslušné osoby a lhůty k vyřízení oznámení jsou uvedeny v § 12 zákona.

Pro účely řádného posouzení a prošetření oznámení je vhodné v oznámení uvést identifikaci osob podezřelých ze spáchání možného protiprávního jednání a případných dalších zúčastněných osob, podrobný popis možného protiprávního jednání, konkrétní důkaz o protiprávním jednání (pokud jej má oznamovatel k dispozici), případně jakékoliv konkrétní poznatky, které podporují podezření z protiprávního jednání.

Je třeba také upozornit, že fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení (§ 23 zákona). Za to lze uložit pokutu do 50.000,-Kč.

Využitím vnitřního oznamovacího systému organizace však není oznamovatel zproštěn povinnosti oznámit podezření ze spáchání trestných činů taxativně uvedených v trestním zákoníku orgánům činným v trestním řízení.

Oznamovatel má možnost podat oznámení přímo prostřednictvím tzv. externího oznamovacího systému, který je zřízen Ministerstvem spravedlnosti ČR. Podání oznámení ministerstvu není podmíněno prvotním podáním oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému. Je zcela na rozhodnutí oznamovatele, jaký postup zvolí. Relevantní informace jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR.

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Oznámení je možné podat příslušné osobě: Petra Rejžková

 1. písemně – prostřednictvím e-mailové schránky: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 2. písemně na adresu:
  Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice, po,
  NEOTVÍRAT VOS“ - k rukám příslušné osoby
  Sládkova 344
  407 21 Česká Kamenice
 3. telefonicky na číslo: 734 439 943
 4. po domluvě s příslušnou osobou ústně, tj. osobně v místě sídla organizace: Sládkova 344, 407 21 Česká Kamenice (kancelář v přízemí organizace).

© 2021 - DeCe COMPUTERS s.r.o.