Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,
příspěvková organizace

logo

Pro zájemce o službu

Jak se stát uživatelem naší služby

Zájemcům o službu nebo jejich rodinným příslušníkům poskytne informace před podáním žádosti o umístění i před samotným příchodem do domova sociální pracovnice – kontakt.

Společně s podanou písemnou žádostí doporučujeme dodat vyjádření ošetřujícího lékaře, dotazníky. Potřebné tiskopisy jsou ke stažení pod tímto textem.

Vyplněnou žádost se všemi náležitostmi je možné předat osobně sociální pracovnici Domova, nebo zaslat poštou, případně e-mailem na adresu socialni.prac@ddceskakamenice.cz . Následně proběhne posouzení žádosti komisí Domova, pokud je žádost kompletní (obsahuje všechny požadované přílohy), je bodově ohodnocena a zařazena do evidence žadatelů nebo je zamítnuta.

Při uvolnění místa budete kontaktováni sociální pracovnicí Domova a bude s Vámi zahájeno jednání o příchodu do zařízení a o uzavření smlouvy. Jednání probíhá osobně s žadatelem, formou sociálního šetření v místě Vašeho současného pobytu nebo i v nemocnici, léčebně. Samozřejmě můžete na osobní jednání přijet i k nám do zařízení a podívat se, jak to u nás vypadá.

V případě zamítnutí Vaší žádosti, Vám bude zasláno písemné vyrozumění o nepřijetí do evidence uchazečů, včetně zdůvodnění a doporučení, na které služby se můžete obrátit se svým požadavkem.

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu (tj. i zamítnout žádost) o poskytování sociálních služeb pouze, pokud

  1. neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
  2. nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá – žádost je zařazena do evidence žadatelů o službu.
  3. zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, a jsou to
    • dravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
    • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo
    • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití; to neplatí, jde-li o poskytnutí pobytové sociální služby v domově se zvláštním režimem.
  4. osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
Základní informace před příchodem do domova pro seniory

Zahájení pobytu v domově se plánuje na pracovní dny, v dopoledních hodinách, z důvodu potřebných úkonů spojených s přijetím do domova.

Po zahájení pobytu pomáhá personál překlenout adaptační období uživatelů, snaží se naslouchat uživatelům, porozumět jim a vyhovět jejich potřebám. Průvodcem pro Vás bude po celou dobu adaptačního procesu naše adaptační pracovnice. Uživatelům je umožněno vzít si s sebou drobné předměty na výzdobu pokoje (obrázek, hodiny apod.), deky, polštářky. Podmínky pro vybavení pokoje a ostatní situace již řeší Domácí řád.

Za důležitou považujeme spolupráci s rodinou.

Snahou všech zaměstnanců domova je, aby se uživatel cítil jako doma.

Ke stažení
Další informační materiál

© 2021 - DeCe COMPUTERS s.r.o.